Videonovērošana

 • Pārzinis – Idea Port Riga AS, reģistrācijas numurs 40003973381, juridiskā un faktiskā adrese: Dārzciema iela 91, Rīga, LV-1073, tālr. 371 675 670 32 , security@ipr.lv

 • Personas datu apstrādes nolūki: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība.

 • Personas datu apstrāde veikta pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1 (f) panta - apstrāde ir vajadzīga pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai.

 • Pārziņa leģitīmās intereses ir sekojošās:
  • novērst krāpniecību vai citus noziedzīgus nodarījumus;
  • aizargāt īpašumu;
  • aizsargāt darbinieku veselību;
  • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

 • Pārzinis nodrošina pieeju videonovērošanas ierakstiem tikai autorizētajām personālam un nepublicē videonovērošanu kameru veiktos ierakstus sociālajos tīklos un citos publiskos kanālos.

 • Datu subjektu kategorijas: personas, kas nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā.

 • Personas datu veidi:
  • personas attēls (izskats, uzvedība);
  • personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta);
  • Personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

 • Personas datu saņēmēji: Pirms tiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra (lai iegūtu pierādījumus krimināllietās), tiesas (lai iegūtu pierādījumus izskatāmajās lietās).

 • Apstrāde neparedz profilēšanu, t.i. automatizētu lēmumu pieņemšanu.

 • Ievērojot datu minimizācijas principu, videonovērošanas ieraksti tiks glabāti ne ilgāk par 10 dienām.

 • Paredzētais personas datu apstrādes veids: elektroniski.

 • Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar Pārzini izmantojot e-pastu: security@ipr.lv